Menu

Profile

Cart

Shop

Home Shop FAQ Sales Contact

Polityka prywatno艣ci

POSTANOWIENIA OG脫LNE

Niniejsza polityka prywatno艣ci Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w Strony Internetowej. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plik贸w cookies oraz narz臋dzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Strony Internetowej Green Go Sp. z o. o. z siedzib膮 we Wroc艂awiu 51-411, al. Aleksandra Br眉cknera 24-26, NIP 8952211300, REGON 384807819, adres poczty elektronicznej: info@coffee.shop.pl - zwana dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮ca jednocze艣nie W艂a艣cicielem Strony Internetowej.

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) - zwane dalej 鈥濺ODO鈥 lub 鈥濺ozporz膮dzenie RODO鈥. Oficjalny tekst Rozporz膮dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Strony Internetowej Us艂ugobiorc臋 jest dobrowolne, z zastrze偶eniem dw贸ch wyj膮tk贸w: (1) zawieranie um贸w z Administratorem: niepodanie w przypadkach i w wymaganym - do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej z Administratorem 鈥 zakresie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, kt贸re dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest przez Administratora; (2) obowi膮zki ustawowe Administratora: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi膮g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zk贸w.

Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.

Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych o r贸偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce w niniejszej polityce prywatno艣ci i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Strona Internetowa, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich znaczeniem wynikaj膮cym z niniejszego dokumentu.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy 鈥 i w takim zakresie, w jakim 鈥 spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: (1) osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; (2) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powy偶ej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorc贸w Strony Internetowej przez Administratora s膮 wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno艣ci 鈥 w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Ka偶dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Us艂ugobiorc臋 na Stronie Internetowej.

Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe na Stronie Internetowej w nast臋puj膮cych celach, na nast臋puj膮cych podstawach, w okresach oraz w nast臋puj膮cym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy

Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imi臋, adres poczty elektronicznej.

Marketing bezpo艣redni

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonejprzez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda偶y dwa lata).

Administrator nie mo偶e przetwarza膰 danych w celu marketingu bezpo艣redniego w przypadku wyra偶enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imi臋, adres poczty elektronicznej

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonejprzez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda偶y dwa lata).

Imi臋 i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).

W wypadku Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta.

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dla prawid艂owego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorc贸w lub kategorii odbiorc贸w 鈥 Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w Strony Internetowej mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:

 • dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Strony Internetowej i 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.
 • dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych i doradczych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne lub doradcze (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

Facebook Ireland Ltd. 鈥 Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek spo艂eczno艣ciowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubi臋 to!, Udost臋pnij lub logowanie za pomoc膮 danych logowania do serwisu Facebook) i w zwi膮zku z tym gromadzi i udost臋pnia dane osobowe Us艂ugobiorcy korzystaj膮cego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatno艣ci dost臋pnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmuj膮 informacje o dzia艂aniach na stronie Sklepu Internetowego 鈥 w tym informacje o urz膮dzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wy艣wietlanych reklamach oraz sposobie korzystania z us艂ug 鈥 niezale偶nie od tego, czy Us艂ugobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭

Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia - osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.

Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis贸w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo艣redniego - je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci lub korzystaj膮c z formularza kontaktowego dost臋pnego na Stronie Internetowej.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik贸w tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej Stron臋 Internetow膮 (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfona 鈥 w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy nasz膮 Stron臋 Internetow膮). Szczeg贸艂owe informacje dot. plik贸w Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze Strony Internetowej w nast臋puj膮cych celach:

 • dostosowywania zawarto艣ci Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze Strony Internetowej;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj膮cych Stron臋 Internetow膮 poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies 鈥 w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Strony Internetowej.

Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik贸w Cookies przez nasz膮 Stron臋 Internetow膮 鈥 zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. W braku wyra偶enia takiej zgody nale偶y odpowiednio zmieni膰 ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies.

Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej oraz na poni偶szych stronach (wystarczy klikn膮膰 w dany link):

 • w przegl膮darce Chrome
 • w przegl膮darce Firefox
 • w przegl膮darce Internet Explorer
 • w przegl膮darce Opera
 • w przegl膮darce Safari
 • w przegl膮darce Microsoft Edge

Administrator mo偶e korzysta膰 na Stronie Internetowej z us艂ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi analizowa膰 ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug w spos贸b zanonimizowany (s膮 to tzw. dane eksploatacyjne, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 identyfikacj臋 osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony Internetowej. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych (danych osobowych) osoby odwiedzaj膮ce Stron臋 Internetow膮. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak 藕r贸d艂a i medium pozyskania odwiedzj膮cych Stron臋 Internetow膮 oraz spos贸b ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z kt贸rych odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.

Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy spos贸b przez dan膮 osob臋 udost臋pniania Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na Stronie Internetowej - w tym celu mo偶na zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Inc. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Administrator mo偶e korzysta膰 na Stronie Internetowej z us艂ugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm臋 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Us艂uga ta pomaga Administratorowi mierzy膰 skuteczno艣膰 reklam oraz dowiadywa膰 si臋, jakie dzia艂ania podejmuj膮 odwiedzaj膮cy Stron臋 Internetow膮, a tak偶e wy艣wietla膰 tym osobom dopasowane reklamy. Szczeg贸艂owe informacje o dzia艂aniu Piksela Facebooka mo偶esz znale藕膰 pod nast臋puj膮cym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

Zarz膮dzanie dzia艂aniem Piksela Facebooka jest mo偶liwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Ta strona korzysta z plik贸w cookie, aby zapewni膰 Ci najlepsz膮 jako艣膰 na naszej stronie!

Rozumiem