Menu

Profile

Cart

Shop

Home Shop FAQ Sales Contact

Regulamin zakup贸w

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE I DEFINICJE

 • Regulamin okre艣la zasady i warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w tym korzystania ze Sklepu www.coffee.shop.pl, oraz prawa, obowi膮zki i warunki odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera tak偶e informacje, do kt贸rych przekazania Konsumentowi zobowi膮zany jest Sprzedawca zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w tym ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 • Ka偶dy Klient powinien zapozna膰 si臋 z Regulaminem.
 • Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej Sklepu i udost臋pniany jest nieodp艂atnie tak偶e przed zawarciem umowy. Na 偶膮danie Klienta Regulamin jest tak偶e udost臋pniany w taki spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Klient (np. poczt膮 elektroniczn膮).
 • Podstawowe definicje:
  • 1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  • 2) Sprzedawca: www.coffee.shop.pl, Green Go Sp. z o.o. 51-411 Warszawa, al. Aleksandra Br眉cknera 24-26, info@coffee.shop.pl, NIP 8952211300, REGON 384807819, KRS 0000812232
  • 3) Klient: osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, ale mog膮ca we w艂asnym imieniu nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania, kt贸ra nawi膮偶e stosunek prawny ze Sprzedawc膮 w zakresie dzia艂alno艣ci Sklepu. Klient to tak偶e Konsument, je艣li w danej kwestii brak oddzielnych postanowie艅 w stosunku do Konsumenta;
  • 4) Konsument: Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 ze Sprzedawc膮 czynno艣ci prawnej (zakupu), niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
  • 5) Us艂uga Elektroniczna 鈥 us艂uga w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na rzecz Klienta za po艣rednictwem Serwisu;
  • 6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Us艂uga elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.coffee.shop.pl, w ramach kt贸rego Klient zawiera umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, strony s膮 informowane o dokonaniu sprzeda偶y za pomoc膮 poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczeg贸lno艣ci dostawa Towaru) nast臋puje poza internetem;
  • 7) Konto 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczona indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Klienta, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o czynno艣ciach w ramach Sklepu;
  • 8) Towar lub Produkt 鈥 towary sprzedawane w Sklepie, znajduj膮ce si臋 w ofercie Sprzedawcy;
  • 9) Umowa 鈥 umowa na odleg艂o艣膰, dotycz膮ca zakupu Towaru, zawarta na skutek z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia w Sklepie i jego przyj臋cia przez Sprzedawc臋;
  • 10) Formularz 鈥 skrypt stanowi膮cy 艣rodek komunikacji elektronicznej, umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie lub dokonanie innych czynno艣ci w Sklepie;
  • 11) Zam贸wienie 鈥 dyspozycja zakupu Towaru z艂o偶ona przez Klienta za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji technicznej;
  • 12) Newsletter 鈥 Us艂uga Elektroniczna, elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej (e-mail), kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomo艣ci (newsletter-贸w), zawieraj膮cych informacje o Serwisie, w tym nowo艣ciach lub promocjach w Sklepie.
  • 13) Blog- Us艂uga Elektroniczna, internetowy blog dost臋pny w Serwisie Internetowym pod adresem聽https://coffee.shop.pl/pl/blog/ i prowadzony przez Us艂ugodawc臋 dla wszystkich odwiedzaj膮cych Serwis Internetowy.

ROZDZIA艁 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 • Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Coffee.shop.pl, Green Go Sp. z o.o. 51-411 Warszawa, al. Aleksandra Br眉cknera 24-26, info@coffee.shop.pl, NIP 8952211300, REGON 384807819, KRS 0000812232, Sprzedawca oferuje nast臋puj膮ce rodzaje Us艂ug Elektronicznych: 1) Sklep Internetowy, 2) Newsletter, 3) Opiniowanie (komentowanie), 4) Konto, 5) Blog.
 • Sprzedawca 艣wiadczy Us艂ugi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 • Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych przegl膮danie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przegl膮darki internetowej), dost臋pu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 • Obowi膮zuje zakaz dostarczania przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 • Korzystanie ze Sklepu mo偶e si臋 wi膮za膰 z zagro偶eniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania celem przeciwdzia艂ania tym zagro偶eniom. Sprzedawca wskazuje, i偶 publiczny charakter sieci Internet i聽korzystanie z聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 wi膮za膰 mo偶e si臋 z聽zagro偶eniem pozyskania lub聽modyfikowania danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 wskazane wy偶ej zagro偶enia, w tym programy antywirusowe i聽chroni膮ce to偶samo艣膰 korzystaj膮cych z聽sieci Internet.
 • Zawarcie umowy o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych nast臋puje za po艣rednictwem Sklepu przez internet. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zako艅czy膰 korzystanie z Us艂ug Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usuni臋cie konta Klienta. W takim przypadku umowa o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych rozwi膮zuje si臋 automatycznie bez konieczno艣ci sk艂adania dodatkowych o艣wiadcze艅 stron.
 • Nie ma mo偶liwo艣ci korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIA艁 3. DANE OSOBOWE

 • Podane przez Klient贸w dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: 鈥濺ozporz膮dzenie鈥). W szczeg贸lno艣ci:
 • Sprzedawca zapewnia, aby dane te by艂y: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty dla Klient贸w i innych os贸b, kt贸rych dane dotycz膮;b) zbierane w konkretnych, wyra藕nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami; c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane; d) prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane; e) przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest to niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych dane te s膮 przetwarzane; f) przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych,
 • Sprzedawca stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do charakteru, zakresu, kontekstu i cel贸w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych; Sprzedawca zapewnia dost臋p do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, kt贸rych dane dotycz膮, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klient贸w lub wyst膮pienie innej przes艂anki uprawniaj膮cej do przetwarzania danych osobowych wed艂ug Rozporz膮dzenia. Sprzedawca gwarantuje realizacj臋 uprawnie艅 os贸b, kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane na zasadach wynikaj膮cych z odpowiednich przepis贸w, w tym osobom tym przys艂uguje: 1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; 2) prawo do informacji dotycz膮cych ich danych osobowych; 3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupe艂niania, uaktualniania, prostowania, usuwania; 4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych 艣rodk贸w prawnych celem ochrony swoich praw. Osoba maj膮ca dost臋p do danych osobowych przetwarza je wy艂膮cznie na podstawie upowa偶nienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wy艂膮cznie na polecenie Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia, 偶e nie udost臋pniania danych osobowych innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa, chyba 偶e wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIA艁 4. INFORMACJE DODATKOWE

搂 1 Konto.

Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezp艂atna i wymaga nast臋puj膮cych dzia艂a艅: Klient powinien wype艂ni膰 formularz rejestracji podaj膮c okre艣lone dane i sk艂adaj膮c o艣wiadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przes艂any zostanie link umo偶liwiaj膮cy weryfikacj臋 Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz has艂a ustalonych przez Klienta. Has艂o jest poufne i nie powinno by膰 nikomu udost臋pniane. Konto umo偶liwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikacj臋 danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zam贸wie艅 oraz przegl膮danie historii Zam贸wie艅. Us艂uga Elektroniczna Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Klient mo偶e w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z Konta w Sklepie poprzez przes艂anie odpowiedniego 偶膮dania do Sprzedawcy drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: info@coffee.shop.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Coffee.shop.pl, Green Go Sp. z o.o. 51-411 Warszawa, al. Aleksandra Br眉cknera 24-26, info@coffee.shop.pl, NIP 8952211300, REGON 384807819, KRS 0000812232.

搂 2. Newsletter

1. Us艂uga Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zam贸wionych informacji. 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz z艂o偶enia o艣wiadcze艅 w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przes艂any zostanie link potwierdzaj膮cy subskrypcj臋 Newsletter-a. 4. Us艂uga Elektroniczna Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. 5. Klient mo偶e w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z Newsletter-a poprzez przes艂anie odpowiedniego 偶膮dania do Sprzedawcy drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: info@coffee.shop.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Coffee.shop.pl, Green Go Sp. z o.o. 51-411 Warszawa, al. Aleksandra Br眉cknera 24-26, info@coffee.shop.pl, NIP 8952211300, REGON 384807819, KRS 0000812232.

搂 3. Opinie
 • 1. Sprzedawca umo偶liwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych Towar贸w.
 • 2. Us艂uga 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony.
 • 3. Korzystanie z us艂ugi jest mo偶liwe anonimowo.
 • 4. Sprzedawca mo偶e korzysta膰 z opinii na potrzeby tre艣ci zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIA艁 5. SPRZEDA呕

搂 1. Towary

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie s膮 nowe i nie maj膮 wad. Szczeg贸艂owy opis Towaru znajduje si臋 na stronie Sklepu.Na Towary mog膮 by膰 udzielone gwarancja lub us艂ugi posprzeda偶owe. Szczeg贸艂owa informacja w tym zakresie znajduje si臋 przy opisie Towaru.

搂 2. Zam贸wienia i ich realizacja

Zam贸wienie mo偶e by膰 z艂o偶one poprzez wype艂nienie Formularza, dost臋pnego w Sklepie. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (go艣cinne zakupy).Klient zobowi膮zany jest do starannego wype艂nienia Formularza, podaj膮c wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz okre艣laj膮c wybrany spos贸b zap艂aty i dostawy.Klient podaje w Formularzu dane oraz sk艂ada o艣wiadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.Zam贸wienia w Sklepie mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu. Zam贸wienia sk艂adane w soboty, niedziele lub 艣wi臋ta s膮 rozpatrywane nast臋pnego dnia roboczego.Potwierdzenia z艂o偶enia Zam贸wienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego 鈥瀦am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥. Sprzedawca wy艣le Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zam贸wienia.Czas realizacji zam贸wienia (tj. do dnia wysy艂ki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych.

搂 3. P艂atno艣ci

Wszystkie ceny Towar贸w podawane w Sklepie s膮 cenami brutto w z艂otych polskich (ceny zawieraj膮 podatek VAT). Cena Towaru nie uwzgl臋dnia koszt贸w, o kt贸rych mowa w punkcie 2 poni偶ej. Cena Towaru podana w chwili z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia jest wi膮偶膮ca dla obu stron.Koszty zwi膮zane z dostaw膮 Towaru (np. transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysoko艣膰 tych koszt贸w mo偶e zale偶e膰 od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysoko艣ci tych koszt贸w jest przekazywana na etapie sk艂adania Zam贸wienia.Klient mo偶e wybra膰 form臋 p艂atno艣ci:przelew tradycyjny 鈥 zap艂ata przed wysy艂k膮 Towaru (przedp艂ata). Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient powinien wp艂aci膰/przela膰 nale偶no艣膰 na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zam贸wienia nast臋puje po zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;zap艂ata za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci PAYu.pl- zap艂ata przed wysy艂k膮 Towaru (przedp艂ata). Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient powinien dokona膰 zap艂aty za po艣rednictwem systemu Hotpay.pl. Realizacja Zam贸wienia nast臋puje po zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta w systemie p艂atno艣ci Hotpay.pl ;zap艂ata przy osobistym odbiorze Towaru (got贸wka lub p艂atno艣膰 kart膮) 鈥 Klient uiszcza nale偶no艣膰 bezpo艣rednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zam贸wienia nast臋puje po przyj臋ciu Zam贸wienia.zap艂ata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) 鈥 Klient uiszcza nale偶no艣膰 bezpo艣rednio przy odbiorze Towaru u przewo藕nika. Realizacja zam贸wienia nast臋puje po przyj臋ciu Zam贸wienia.Na ka偶dy sprzedany Produkt Sklep wystawia dow贸d zakupu i dor臋cza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa wymagaj膮 dor臋czenia.Klient zobowi膮zany jest do zap艂aty w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda偶y, o ile wybrany spos贸b zap艂aty nie wymaga zachowania innego terminu. Je偶eli w tym terminie Klient nie dokona zap艂aty, wtedy 鈥 zgodnie z art. 491 搂 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) 鈥 Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zap艂at臋, po kt贸rego bezskutecznym up艂ywie b臋dzie uprawniony do odst膮pienia od umowy. Je偶eli Klient o艣wiadczy, 偶e 艣wiadczenia nie spe艂ni, Sprzedawca mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, tak偶e przed nadej艣ciem oznaczonego terminu spe艂nienia 艣wiadczenia.

搂 4. Dostawa

Produkt wysy艂any jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustal膮 inaczej.Produkt jest dostarczany za pomoc膮 firmy kurierskiej albo za po艣rednictwem operatora pocztowego wed艂ug wyboru Klienta. Paczka wysy艂ana za po艣rednictwem operatora pocztowego powinna zosta膰 dostarczana w ci膮gu 3 dni roboczych od dnia wysy艂ki Towaru, natomiast za po艣rednictwem firmy kurierskiej 鈥 w ci膮gu 3 dni roboczych od dnia wysy艂ki Towaru.Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposa偶enia oraz instrukcje obs艂ugi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.Sprzedawca wskazuje, 偶e:1) z chwil膮 wydania Towaru Klientowi lub przewo藕nikowi na Klienta przechodz膮 korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Towarem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzeda偶y na rzecz Konsumenta niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwil膮 wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uwa偶a si臋 jego powierzenie przez Sprzedawc臋 przewo藕nikowi, je偶eli Sprzedawca nie mia艂 wp艂ywu na wyb贸r przewo藕nika przez Konsumenta,2) przyj臋cie przesy艂ki z Towarem przez Klienta bez zastrze偶e艅 powoduje wyga艣ni臋cie roszcze艅 z tytu艂u ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba 偶e:a) szkod臋 stwierdzono protokolarnie przed przyj臋ciem przesy艂ki;b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewo藕nika;c) ubytek lub uszkodzenie wynik艂o z winy umy艣lnej lub ra偶膮cego niedbalstwa przewo藕nika;d) szkod臋 niedaj膮c膮 si臋 z zewn膮trz zauwa偶y膰 uprawniony stwierdzi艂 po przyj臋ciu przesy艂ki i w terminie 7 dni za偶膮da艂 ustalenia jej stanu oraz udowodni艂, 偶e szkoda powsta艂a w czasie mi臋dzy przyj臋ciem przesy艂ki do przewozu a jej wydaniem.

搂 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie b臋dzie podlega膰 automatycznemu przed艂u偶eniu.Minimalny czas trwania zobowi膮za艅 Konsumenta wynikaj膮cych z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zap艂aty i odbioru Towaru.Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie 艂膮czy si臋 z obowi膮zkiem z艂o偶enia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.Sprzedawca nie ma obowi膮zku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o kt贸rym mowa w聽art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIA艁 6. ODPOWIEDZIALNO艢膯

Odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona w stosunkach prawnych z Klientami.Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Konsumenta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) na zasadach okre艣lonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na nast臋puj膮cych zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodno艣ci Towaru z umow膮. W szczeg贸lno艣ci Towar jest niezgodny z umow膮, je偶eli:

 • a) Towar nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
 • b) Towar nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedawca zapewni艂 Konsumenta;
 • c) Towar nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
 • d) Towar zosta艂 Konsumentowi wydany w stanie niezupe艂nym.

2) Towar ma wad臋 prawn膮, je偶eli Towar stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo je偶eli jest obci膮偶ony prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu; w razie sprzeda偶y prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny tak偶e za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne, kt贸re istnia艂y w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta lub wynik艂y z przyczyny tkwi膮cej w Towarze w tej samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno艣ci z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli Konsument wiedzia艂 o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) je偶eli wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa si臋, 偶e wada lub jej przyczyna istnia艂a w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a je艣li Towarem nabywanym przez Konsumenta jest u偶ywana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) uprawnienia Konsumenta z tytu艂u r臋kojmi to:

 • a) 偶膮danie obni偶enia ceny Towaru albo odst膮pienie od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie;
 • b) Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia;

8) Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 rzecz wadliw膮 do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie okre艣lono w umowie 鈥 do miejsca, w kt贸rym rzecz zosta艂a jemu wydana.

ROZDZIA艁 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje Klient powinien kierowa膰 do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Coffee.shop.pl, Green Go Sp. z o.o. 51-411 Warszawa, al. Aleksandra Br眉cknera 24-26, info@coffee.shop.pl, NIP 8952211300, REGON 384807819, KRS 0000812232. Klient mo偶e skorzysta膰 z wzoru reklamacji dost臋pnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.W przypadku stwierdzenia, 偶e przesy艂ka z Towarem jest naruszona, dozna艂a ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezw艂ocznie (nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od dnia odbioru przesy艂ki) z艂o偶y膰 reklamacj臋 u Sprzedawcy. Takie dzia艂anie umo偶liwi dochodzenie roszcze艅 od przewo藕nika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.Reklamacja powinna zawiera膰 szczeg贸艂owy opis problemu i 偶膮danie Klienta, ewentualnie tak偶e dokumentacj臋 fotograficzn膮.Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 rozpatrzy膰 reklamacj臋 Klienta w terminie 30 dni, a reklamacj臋 Konsumenta w terminie 14 dni. Je偶eli Sprzedawca nie ustosunkuje si臋 do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 j膮 za uzasadnion膮.Je艣li reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie dzia艂ania.Istnieje mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

 • 1) mo偶liwo艣膰 rozwi膮zywania spor贸w drog膮 elektroniczn膮 za pomoc膮 platformy ODR (online dispute resolution), dost臋pnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
 • 2) mo偶liwo艣膰 prowadzenia post臋powania polubownego przed s膮dem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIA艁 8. ODST膭PIENIE OD UMOWY

Odst膮pienie od Umowy przez Sprzedawc臋 lub Klienta mo偶e nast膮pi膰 na zasadach okre艣lonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).Konsumentowi przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.Informacje o odst膮pieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte s膮 w pouczeniu o prawie odst膮pienia, dost臋pnym na stronie Sklepu.Prawo odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do niekt贸rych um贸w, tj.:

 • o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy;
 • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy;
 • w kt贸rej Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w kt贸rej Towarem jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;w kt贸rej Towarem jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 • w kt贸rej Towarem s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;w kt贸rej Towarem s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od Umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
 • w kt贸rej Towarem s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
 • o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋聽za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 • Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 • Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 • Konsument zobowi膮zany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposa偶enia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca mo偶e powstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 • Konsument ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru, chyba 偶e Sprzedawca zgodzi艂 si臋 je ponie艣膰 lub nie poinformowa艂 Konsumenta o konieczno艣ci poniesienia tych koszt贸w.
 • Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • W przypadku skutecznego odst膮pienia od Umowy Umowa uwa偶ana jest za niezawart膮.

ROZDZIA艁 9. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

 • 1. Prawa do Serwisu oraz tre艣ci w nim zawartych nale偶膮 do Sprzedawcy.
 • 2. Adres strony, pod kt贸rym jest dost臋pny Sklep, a tak偶e zawarto艣膰 strony internetowej聽www.coffee.shop.pl stanowi膮 przedmiot prawa autorskiego i s膮 chronione przez prawo autorskie oraz prawo w艂asno艣ci intelektualnej.
 • 3. Wszystkie logotypy, nazwy w艂asne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody 藕r贸d艂owe, has艂a, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. s膮 znakami zastrze偶onymi i nale偶膮 do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesy艂anie lub dystrybuowanie jakichkolwiek tre艣ci ze strony聽www.coffee.shop.pl bez zgody w艂a艣ciciela jest zabronione.

ROZDZIA艁 10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.Wszelkie odst臋pstwa od Regulaminu wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Sprzedawc膮 i Klientem b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy wed艂ug siedziby Sprzedawcy. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Sprzedawc膮 i Konsumentem b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy wed艂ug zasad og贸lnych (s膮d miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (wed艂ug art. 31-37 kodeksu post臋powania cywilnego).

Ta strona korzysta z plik贸w cookie, aby zapewni膰 Ci najlepsz膮 jako艣膰 na naszej stronie!

Rozumiem